Diagnostiek & Advies

Diagnostiek
Zowel school als ouders kunnen een kind aanmelden voor een psychologisch onderzoek. Toestemming van ouders is echter wel altijd verplicht. Voorafgaand aan het onderzoek vullen ouders, en eventueel school, het intakeformulier (zie kopje formulieren) in en vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de zorgen besproken, maar is er ook veel aandacht voor situaties waarin het juist wel goed gaat. Gezamenlijk wordt afgestemd wat ik ga onderzoeken. Er zijn verschillende hulpvragen waar een onderzoek antwoord op kan geven, bijvoorbeeld:

• Waardoor kunnen de problemen in het leren door worden verklaard?
• Is er sprake van dyslexie?
• Wat is de intelligentie van mijn kind? Is er sprake van hoogbegaafdheid?
• Zijn er aanwijzingen voor een aandachts- en concentratieprobleem?
• Hoe is het zelfbeeld van mijn kind ontwikkeld?
• Wat zijn de sterke en belemmerende factoren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kind?
• Is er sprake van een autisme spectrum stoornis?
• Wat heeft mijn kind/onze leerling nodig om optimaal tot ontwikkeling te komen op school?

Enkele weken na het onderzoek (meestal ongeveer 2-3 weken) vindt er een gesprek plaats om de resultaten van het onderzoek te delen. Naar aanleiding van het onderzoek is het mogelijk om, indien gewenst passende begeleiding te bieden aan de school, bijvoorbeeld voor het verder uitwerken van een plan van aanpak, individueel handelingsplan of ontwikkelingsperspectief.

Werkwijze
Bij het uitvoeren van diagnostisch onderzoek baseer ik mij op de uitgangspunten van Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Dit betekent onder andere dat ik bij voorkeur samenwerk met zowel ouders als school, mij vooral richt op de positieve kenmerken van het kind en diens omgeving en dat ik op zoek ga naar wat dit kind, in deze klas, op deze school, bij deze leerkracht en met deze ouders nodig heeft om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Een constructieve samenwerking, waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten staat hierbij centraal. Op basis van het onderzoek formuleer ik een aantal onderwijsbehoeften; dat wat het kind nodig heeft zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Deze zullen worden besproken en ook wordt dan bekeken wat er nodig is om zo goed mogelijk aan deze behoeften tegemoet te komen.

Privacy
Bij het werken met kinderen houd ik mij aan de beroepscode van de beroepsvereniging van psychologen (NIP). Dit houdt onder andere in dat ik niet zonder toestemming van ouders gegevens uit het onderzoek met derden deel en dat ik het onderzoek maximaal 5 jaar bewaar in mijn digitaal leerling archief waar alleen ik toegang tot heb. Na deze vijf jaar wordt het dossier vernietigd. Meer en gedetailleerde informatie over de beroepscode is te vinden op de website van het NIP: www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode

Neem contact op